وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

رشد امور خیریه در استرالیا

قدیمی ترین بنیاد بشردوســـتانه در اســـترالیا موسســـه ای است که در سال ۱۸۸۱ در آدالید تأسیس شد. اگر تمایل دارید بیشتر درباره چگونگی رشد استرالیا در حوزه وقف و مور خیریه با ما همراه باشید.

روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور استرالیا
در این مقاله ابتدا روند تاریخی توســـعه بنیادهای خیریه در اســـترالیا شرح داده شده و ســـپس وضعیت موجود موضوعات مختلف در زمینه امـــور خیریه از قبیل فعالیتهای عمده خیریه، تعداد مؤسسات، حجم کمکهای مالی و غیره بررسی شده است. با راسخون تا آخر مقاله همراه باشید.
روند تاریخی توسعه بنیادهای خیریه در استرالیا
قدیمی ترین بنیاد بشردوســـتانه در اســـترالیا موسســـه وایت بنولنت است که در سال ۱۸۸۱ در آدالید تأسیس گردید. پس از آن، اولین بنیاد خیریه خصوصی در استرالیا، بنیاد ویکتوریا، در سال ۱۹۸۳ توسط هیئت امنا بانک ای.ان.دی.زد ۳ تأسیس شد.
اولین بنیاد خیریه عمومی، بنیاد تاســـمانیا در سال ۱۹۹۵ و بنیاد ملبورن در سال ۱۹۹۷ تأسیس شده اند. در سال ۲۰۰۰، بنیاد روستایی و بازسازی محلات با هدف توسعه بنیاد انجمنها تأسیس گشت و با اعطای کمکهای مالی، به مطالعات امکان سنجی و راه اندازی پروژه ها در روستاها و محلات استرالیا کمک نمود. این بودجه ها از دپارتمان
حمل و نقـــل و خدمـــات منطقه ای دولت اســـترالیا و همچنین از صندوق ســـیدنی مایر بانک ای.ان.زد و بنیاد پرت تامین شدند.
ایـــن ابتـــکار عمل در پاســـخ بـــه نگرانیها دربـــاره تمرکز دولـــت بر توســـعه خدمات در شـــهرهای بـــزرگ و کاهش خدمات در مناطق روســـتایی انجام شـــد. همچنین در ســـال ۲۰۰۰ ،ســـازمان بشردوســـتی اســـترالیا، حمایت و پشـــتیبانی از بنیادها را یکـــی از اهداف اصلی خود قرار داد. علاوه بر این بودجه کمکی از سوی بنیاد چارلز استوارت تهیه شد. رشـــد بســـیار ســـریعی شـــکل گرفت و در مـــارس ۲۰۰۸ تعـــداد بنیادهای تأسیس شـــده در اســـترالیا که در حوزه های مختلف فعالیت میکردند، به ۳۰ عدد رســـید. در ســـال ۲۰۰۸ بنیاد انجمن خیریه ای در مناطق خارج از شـــهر تأسیس شد که سه منطقه دولت محلی ملبـــورن را تحت پوشـــش قرار مـــیداد. اولین فعالیـــت این بنیاد، خدمات اشـــتغال برای کارجو یان ناامید بود.
در همین ســـال، بنیادی برای نهادهای روستایی و مناطق تازه تأسیس، با استفاده از بودجه دولتی، برنامه حمایتی از بنیادهای اجتماعی روســـتایی را آغاز کرد. در سال اول، بودجه پشـــتیبانی برای اشتغال یک رو ز در هفته کارمندان پاره وقت پرداخت میشود. در سال دوم، نهاد باید ۵۰ درصد از بودجه ای را که بنیاد حمایتی به آن داده بود تولید نماید. در سال سوم بازگشت سرمایه باید به ۱۰۰ درصد برسد. بدین ترتیب بنیاد همواره در تلاش برای بازگرداندن سرمایه میباشد و میتواند در این راستا تواناییهای خود را نیز ارتقا دهد.
در ســـال ۲۰۰۹، دولت و یکتوریا برنامه رقابت ســـرمایه گذاری مالی را آغاز نمود و اعلام نمود که دوازده بودجه کمکی به بنیادهای اجتماعی اختصاص خواهد داد تا آنان بتوانند توانایی های خود را در فعالیت های موردن ظر دولت، نشان دهند. هر بودجه صد هزار دلار بوده و چنانچه در طول یک سال آن بنیاد اجتماعی بتواند ۱۰۰ هزار دلار دیگر آن را افزایش دهـــد، دولـــت نیـــز ۲۰۰ هـــزار دلار بودجه اضافه بـــه آن نهـــاد تخصیص خواهـــد داد. درآمد به دســـت آمده از مجمـــوع بودجـــه ۴۰۰ هزار دلاری، بـــرای طرح های توســـعه ای مهم هزینه میشود. تا کنون هفت بودجه ۱۰۰ هزار دلاری پرداخت شده است و چهار بنیاد توانسته اند ۲۰۰ هزار دلار اضافه را نیز دریافت نمایند.
هم اکنـــون بنیادهای خیریه را میتوان در تمام ایالتها و ناحیه های اســـترالیا به غیر از سرزمینهای شـــمالی یافت. سرزمینهای شمالی بســـیار کم جمعیت و بی ثبات بوده و سن متوسط جمعیت جوان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.