وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

شرایط معافیت مالیاتی موسسات خیریه

موسسه خیریه و عام المنفعه در صورت دارا بودن شرایط زیر، مشمول قانون معافیت موضوع بند”ط”  ماده۱۳۹ قانون مالیات  مستقیم میشوند :
۱-موسسه رسماً تحت یکی از عناوین خیریه و عام المنفعه به ثبت رسیده باشد و غیرانتفاعی بودن  موسسه نیز در اساسنامه تصریح شده باشد .
۲-کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسه خیریه و عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور فوق الذکر رسیده و این امر نیز توسط سازمان امور مالیاتی کشور تایید شود .
۳-اساسنامه موسسات خیریه و عام المنفعه باید متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طب قات اول و دوم آنان و همچنین هیئت امناء و مدیران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند .
۴-اساسنامه موسسه صًریحا حاکی از این باشد که موسسان یاصاحبان سرمایه حق هیچگونه  برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارایی به سازمان بهزیستی  کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد .
۵-مرجع نظارت بردرآمد و هزینه ،موسسات خیریه و عام المنفعه سازمان امور مالیاتی  کشور و ادارات تابعه  وسازمان اوقاف  حسب تفویض اختیار ازسوی سازمان امور مالیاتی خواهد بود .
۶- موسسات خیریه  موظفند ظرفیک ماه از تاریخ یثبت اساسنامه، تصاویر رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین  مدت در یکی از بانکهای  ،محل حساب جاری به نام موسسه افتتاح  و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق  آن حسابها انجام دهند.
۷-موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه  خود را که متکی به اسناد و ،مدارک قابل قبول باشد  حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سالمالی موسسه  به مرجع ناظر مربوطه تسلیم  نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد ( صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده۱۳۹ ،) قانون اعلام و درصورت تایید گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .
۸- موسسات خیریه و عام المنفعه مکلف به انجام سایر مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه وترازنامه وحساب سود و زیان وکسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث  طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود .
۹-عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی موسسات خیریه و عام المنفعه در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد .
الزام به توضیح است که بهره گیری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت ( موضوع بند (ط) ماده۱۳۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر سایر شرایط مطرح در قوانین و آیین نامه های مربوط، منوط بر نظارت س ازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه این دسته از موسسات است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.