وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

انجمن انفاق درگهان قشم

این موسسه با قرار دادن کودکان بدسرپرست و بی سرپرست بعنوان گروه هدف کمک رسانی خود و فعالیت در جزیره قشم سعی در کمک به کودکان سرزمین و جلوگیری از ترک تحصیل آنان بعلت مشکلات مالی و خانوادگی شود

کمک به موسسه

شماره ثبت
۲۷
نام مدیرعامل
سلیمان دریانورد
وب سایت
تلفن
٠٧۶٣۵٢۶٧٠٧٠
فکس
٠٧۶٣۵٢۶٩۵٢١
آدرس
هرمزگان ،قشم شهر درگهان روبروی دلبری روبروی سوپر مرکزی فجر
استان فعالیت

هرمزگان

نشان آرشیت

دارد

حوزه کمک رسانی

بد سرپرست, بی سرپرست, تحصيل

گستره فعالیت

ملی